APM

ZREALIZOWANE INWESTYCJE:


 

      W myśl Prawa Budowlanego obowiązkowi kontroli podlegają wszystkie budynki i obiekty budowlane z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz wymienionych w art.29 ust.1. Kontrole należy przeprowadzać:
  1.  Co najmniej 1 raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności:
   a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Szczegółowo należy poddać kontroli elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku. Sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:
   • zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów,
   • urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
   • elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
   • pokryć dachowych,
   • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
   • urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
   • elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku,
   • przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

   b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
   c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

  2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia. Zakresem okresowej kontroli, wykonywanej co najmniej raz na 5 lat, należy zatem objąć sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, jak dla przeglądu 1 rocznego, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

           
Przeglądy obiektów budowlanych przeprowadzane przez są naszych specjalistów
 ze wszystkich branż z najwyższą starannością. Opatrzone dokumentacją fotograficzną
i wynikami pomiarów  stanowią nieodzowną pomoc dla właścicieli i administratorów nieruchomości.


        
APM © 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone