APM

ZREALIZOWANE INWESTYCJE:


 

     
 Inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego. Organ, który wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę, może zobowiązać inwestora do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednak brak zapisu w pozwoleniu na budowę o konieczności ustanowienia inspektora nie oznacza, iż inwestor nie może powołać własnego inspektora nadzoru. Często taka decyzja pozwala zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami, które mogą się zdarzyć w trakcie realizacji inwestycji.

       
       APM oferuje Państwu realizację nadzoru budowlanego w pełnym zakresie wszystkich branż. Do naszych obowiązków zgodnie z Prawem Budowlanym należy:
  • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
  • Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych elementów
  • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania
  • Potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
             Nie poprzestajemy jednak na standardowym podejściu do realizacji robót budowlanych.
Po uzgodnieniu warunków jesteśmy w stanie poprowadzić inwestycje
budowlane wg dodatkowych  wymogów jakie Państwo postawią przed nami.

MAPA STRONY APM © 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone